Obračunavanje turistične in promocijske takse v Mestni občini Slovenj Gradec

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZRST-1, Ur. List RS, št. 13/2018) in Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. List RS, št. 44/2018) je bila s prvim januarjem 2019 določena nova višina turistične in promocijske takse.

 

Turistična taksa

Promocijska taksa

Skupaj

Turistična in promocijska taksa

1,20 EUR

0,30 EUR

1,50 EUR

Turistična in promocijska taksa (50 % - oprostitev)

0,60 EUR

0,15 EUR

0,75 EUR

 

Oprostitev plačila turistične takse

Plačila turistične takse so oproščeni:

 • otroci do 7. leta starosti,
 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • športniki na športnih pripravah,
 • udeleženci mladinskih, državnih in mednarodnih športnih tekmovanj,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
 • dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
 • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
 • člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:

 • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
 • turisti v kampih.

Plačilo turistične in promocijske takse

Gostitelji so pobrano turistično in promocijsko takso na podlagi 2. člena ZSRT-1 in 4. člena Odloka dolžni nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni podračun Mestne občine Slovenj Gradec:

 

SI56 0131 2845 0000 018
Sklic: SI19 davčna številka zavezanca – 07129

 

 

RSS

NOVICE

Prelistajte naše novice ali pa se prijavite na e-novice. 
mangakakalot